Logo
KOMUNIKAT : W związku ze stanem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2, prosimy osoby odwiedzające siedzibę spółki INTOP Tarnobrzeg, o stosowanie się do wytycznych zamieszczonych przy jej wejściu.

Gzymsy mostowe INTOP

Osoba do kontaktu:
Piotr Lis
tel. 785 110 648
e-mail: plis@intop.tbg.net.pl

 

INTOP Tarnobrzeg sp. z o.o. jest producentem „Gzymsów mostowych Intop”. Wyroby te są przeznaczone do wykonywania szalowań (deskowań) traconych, głównie kap chodnikowych, stanowiąc jednocześnie funkcje elewacyjne stalowych, betonowych i żelbetowych elementów obiektów mostowych. Wyrób ten ma także za zadanie ochronę elementów mostów przed szkodliwym działaniem aktywnych chemicznie roztworów wodnych, np. powstających w wyniku zimowego utrzymania dróg itp.

„Gzymsy mostowe Intop” są wytwarzane w oparciu o Aprobatę Techniczną, wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. Dokument ten stwierdza ich przydatność do stosowania w inżynierii komunikacyjnej, w zakresie drogowych i kolejowych obiektów inżynieryjnych. Gzymsy należy stosować zgodnie z przeznaczeniem, zakresem i warunkami podanymi w aprobacie oraz przepisach techniczno-budowlanych właściwych dla poszczególnych rodzajów budowli w inżynierii komunikacyjnej, a także konkretnym projektem wykonawczym. Właściwości użytkowe i techniczne oraz system oceny zgodności gzymsów mostowych również zostały określone w aprobacie. INTOP Tarnobrzeg sp.z o.o. jako producent „Gzymsów mostowych Intop” znakuje je znakiem budowlanym oraz załącza wszystkie wymagane informacje.

„Gzymsy mostowe Intop” są produkowane przez wykwalifikowany i doświadczony zespół pracowników, a posiadane środki techniczne gwarantują produkcję wyrobów o powtarzalnych i zgodnych z wymaganiami parametrach. Gzymsy są wytwarzane z mieszanki polimerobetonowej, w której spoiwem jest żywica, a wypełniaczami kruszywa mineralne. Posiadają one zbrojenie służące do zamocowania gzymsu w obiekcie. Powierzchnia zewnętrzna (licowa) gzymsów jest powierzchnią gładką, pokrytą kolorową powłoką.

„Gzymsy mostowe Intop” są produkowane w następujących wymiarach:
– długość: 100 cm,
– wysokość: 50, 60 lub 70 cm,
– grubość: 4 cm.