Logo
KOMUNIKAT : W związku ze stanem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2, prosimy osoby odwiedzające siedzibę spółki INTOP Tarnobrzeg, o stosowanie się do wytycznych zamieszczonych przy jej wejściu.

Ochrona Danych Osobowych

w INTOP Tarnobrzeg sp. z o.o.

Szukaj
Galeria
1 2 tm_08 13 15 23

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTA ORAZ PRACOWNIKÓW I PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTA podawana celem realizacji obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 bądź 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
INTOP Tarnobrzeg sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 145 m (dalej jako „INTOP Tarnobrzeg lub Spółka”), w związku z prowadzoną działalnością przetwarza dane osobowe osób fizycznych współpracujących ze Spółką. Spółka podejmując kontakt z kontrahentem, zawierając i realizując z nim umowę lub składając zamówienie jest administratorem danych osobowych zebranych w tych procesach. Kontakt z administratorem jest możliwy na adres korespondencyjny: Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 145 m, lub na adres e-mail: poczta@intop.tbg.net.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: poczta@intop.tbg.net.pl.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Dane podawane przez kontrahenta w związku z podjęciem współpracy:
a) nazwa firmy, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
b) numer NIP lub REGON,
c) imię i nazwisko
d) numer PESEL,
e) numer i seria dowodu tożsamości – o ile jest wymagane dla identyfikacji danej osoby;
f) dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu lub faxu),
g) stanowisko zajmowane w ramach organizacji,
h) uprawnienia zawodowe – o ile jest to wymagane w związku z realizacją umowy;
i) wizerunek – o ile pozostaje udostępniony np. w korespondencji mailowej lub jest wymagany np. dla sporządzenia identyfikatora.

Dane zbierane z innych źródeł:
a) od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni lub którego są Państwo przedstawicielami bądź zleceniobiorcami, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy,
b) z publicznie dostępnych źródeł, jak rejestry CEIDG i KRS, w zakresie obejmującym publicznie dostępne dane.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a INTOP Tarnobrzeg, podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz jej wykonania. W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio ze Spółką, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym bądź wynikać z Państwa zobowiązań podjętych względem kontrahenta INTOP Tarnobrzeg. Niepodanie danych uniemożliwi realizację umowy.

CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
INTOP Tarnobrzeg będzie przetwarzać Państwa dane osobowe:
– w zakresie danych osobowych kontrahenta – w celu zawarcia i realizacji umowy, której jest stroną i będą przetwarzane przez okres trwania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, jakimi są: zawieranie i realizacja umowy z kontrahentami, weryfikacja kontrahentów w publicznych rejestrach, kontakt z kontrahentem, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami; dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jakim jest: wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami ust. o rachunkowości oraz właściwych regulacji podatkowych; wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i realizacja takiego zamówienia na zasadach przewidzianych w ust. Prawo zamówień publicznych (o ile pozyskanie danych osobowych jest związane z udziałem w takim postępowaniu bądź realizacją takiego zadania); archiwizacja danych – dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w ust. o rachunkowości, ordynacji podatkowej oraz prawie zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH
INTOP Tarnobrzeg może udostępniać Państwa dane osobowe:
1) podmiotom upoważnionym na mocy prawa (np. policja, sądy),
2) podmiotom świadczącym usługi na rzecz INTOP Tarnobrzeg, w szczególności: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, księgowe, doradztwo prawne oraz podatkowe,
3) innym podmiotom, na rzecz których INTOP Tarnobrzeg świadczy usługi we współpracy z kontrahentem (w szczególności inwestorom bądź zamawiającym, gdy współpraca dotyczy realizacji zamówienia publicznego),
4) dostawcom usług kurierskich lub pocztowych. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy podmiotom będącym dostawcami systemów informatycznych lub usług hostingowych. W takim przypadku przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonych gwarancji ochrony danych osobowych, w tym poprzez zobowiązanie do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE lub program „Tarcza Prywatności” UE-USA.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W zakresie i na zasadach określonych w RODO w odniesieniu do swoich danych przysługują Państwu prawa:
a) dostępu do danych – art. 15 RODO,
b) sprostowania danych – art. 16 RODO,
c) usunięcia danych – art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO,
e) przeniesienia danych – art. 20 RODO,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 RODO,
g) odwołania zgody, w przypadkach gdy stanowi podstawę przetwarzania danych – art. 13 RODO.
Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość na e-mail poczta@intop.tbg.net.pl

Ponadto informujemy, że posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.